نشانی:

قزوین، خیابان امام خمینی (ره)، مجموعه تاریخی سعدالسلطنه، پژوهشکده هنر و موسیقی

قزوین، خیابان امام خمینی (ره)، مجموعه تاریخی سعدالسلطنه، راسته وزیر، حجره۴۰

 

شماره تلفن ها:

۳۳۲۴۷۶۳۹-۰۲۸

همراه دبیر: ۰۹۱۲۵۸۱۲۰۳۴

همراه مدیر اجرایی: ۰۹۱۲۳۸۲۲۳۲۰

 

ایمیل:

Darolsaltaneh.festival@gmail.com