هیات اجرایی:

 • رئیس هیات اجرایی: آرش رشوند آوه
 •  
 • مدیر هنری و دبیر جشنواره: خشایار فاضل کاشانی
 •  
 • مدیر علمی: مریم قاسمی
 •  
 • مدیر اجرایی: پریسا طاهری
 •  
 • انفورماتیک: سمیه مرادی، سمانه جباری
 •  
 • روابط عمومی: سپهر رحمانی
 •  
 •  
 •  
 •