کریم متقی

کارشناس ارشد عکاسی، از دانشگاه هنر تهران

کارشناس ادبیات انگلیسی، از دانشگاه تبریز

کریم متقی

- کارشناس ارشد عکاسی، از دانشگاه هنر تهران

- کارشناس ادبیات انگلیسی، از دانشگاه تبریز

- ترجمه کتابهای 1. زیبایی در عکاسی (انتشارات دانشگاه هنر، تهران) 2. ارتباط بیواسطه با پرترهها (انتشارات مرکب سفید، تهران) 3. کلمات عکاسی (انتشارات حرفه نویسنده، تهران) 4. فرهنگ مصور عکاسی (انتشارات کتاب پرگار، تهران) 5. درک عکس (انتشارات کتاب پرگار، تهران) 6. کافکا و عکاسی (انتشارات شورآفرین، تهران) 7. عکاس مینیمالیسم(انتشارات کتاب پرگار، تهران) 8. عضو هیأت مولفین و مترجمین مجلهی عکس (به مدت یک سال) 9. عضو هیأت مولفین و مترجمین مجله ی دوربین عکاسی (به مدت چهار سال) ۱۰.بی آبان

 

- مدرس عکاسی دانشگاههای: 1. آزاد اسلامی ممقان (نیم سال) 2. آزاد اسلامی شبستر (3 سال) 3. آزاد اسلامی سردرود (یک سال) 4. آموزشکدهی فنی شماره یک تبریز (2 سال) 5. غیر انتفاعی نبی اکرم تبریز (4 سال) 6. پیام نور تبریز (از سال 1391 - ادامه دارد) 7. آزاد اسلامی تبریز (از سال 1379- ادامه دارد) 8. دانشگاه هنر اسلامی تبریز

- دبیر دومین، سومین، پنجمین، ششمین و هفتمین جشنواره ملی عکس فیروزه تبریز

- دبیر اولین، دومین و سومین سوگوارهی ملی عکس قاب خالی خورشید تبریز

- عضو هیأت داوران: 1. اولین جشنواره ملی عکس فیروزه تبریز 2. سومین جشنواره ملی عکس مشهد 3. دو دوره وزارت کار و تعاون تهران 4. اولین و دومین دوره زیباییهای تبریز 5. سفرههای قرآنی تهران و چندین جشنواره منطقهای 6. چهارمین جشنواره ملی عکس خانه دوست (مشهد) 7. سومین و چهارمین دوره جشنواره ملی قرآن در آئینه تصویر 8. جشنواره عکس رضوی سال 95

- برگزیده و رتبهی سوم جشنوارهی جوان ارومیه

- برنده و برگزیدهی دهمین و یازدهمین دوسالانهی عکس ایران، تهران

- برگزیده و برندهی دو دوره مدال طلای آساهی شیمبون ژاپن، دورههای 63 و 66

- برندهی نشان هیومنیتی آوردز چین، 2009

  •